01. Gemeenten en elektrisch vervoer

Om de CO2-uitstoot terug te dringen, zet Nederland in op emissieloos vervoer. Zero-emissie is vanaf 2030 de norm voor personenauto’s, bestelbussen, OV-bussen en lichte vrachtauto’s. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Mobiliteit, juni 2019.

Een grote omslag voor lokale overheden, omdat de transitie naar elektrisch vervoer op zoveel vlakken invloed heeft: de indeling van de openbare ruimte, de energievraag van huishoudens, de stabiliteit van het elektriciteitsnet, de invulling van parkeerruimte, de logistiek van verkeersstromen. Een van de taken waar gemeenten en regio’s mee te maken krijgen, is de zorg voor een dekkend laadnetwerk. Afspraken hierover staan in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Wat levert de groei van elektrisch vervoer op voor gemeenten?

Verbetering luchtkwaliteit
Elektrische auto’s stoten lokaal geen NOx en fijnstof uit. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in steden en dorpen en daarmee aan de gezondheid van inwoners. En dat is nodig, want nog altijd worden op verschillende plaatsen in Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit overschreden.

Minder verkeerslawaai
Elektrische auto’s produceren weinig motorgeluid en zijn daardoor bij lage snelheden vrijwel geruisloos. Hierdoor kunnen elektrische auto’s de geluidsoverlast van verkeer aanzienlijk beperken.

Economische kansen
Nederland is internationaal een van de koplopers in elektrisch vervoer en laadinfra. Dat draagt bij aan een sterkere economische positie. Gemeenten en regio’s kunnen hiervan profiteren, bijvoorbeeld door initiatieven te ontwikkelen die werkgelegenheid opleveren.

Stijgende behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte

Gemeenten krijgen steeds vaker aanvragen voor een laadpaal in de openbare ruimte van inwoners. In Nederland beschikt ongeveer 75% van de huishoudens niet over de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Zij zijn voor het laden van elektrische auto’s afhankelijk van publiek toegankelijke laadvoorzieningen. Bijna altijd is daarvoor een voorziening in de openbare ruimte nodig.

Voor de vraag uit plaatsen
Uit voorspellingen blijkt dat de groei van elektrisch vervoer steeds sterker toeneemt. Die tendens is ook te zien in recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarom wachten sommige gemeenten niet meer op aanvragen van inwoners, maar plaatsen zij ‘voor de vraag uit’ laadpalen op weloverwogen gekozen locaties.

Laden voor bezoekers en bedrijven
Bij zo’n actief plaatsingsbeleid speelt ook mee dat laadpunten niet alleen voorzien in een behoefte van inwoners en lokale bedrijven. Ook bezoekers van bijvoorbeeld winkelboulevards, toeristische trekpleisters of andere voorzieningen willen hun elektrische auto kunnen laden. Op die plekken is het dan ook zinvol om laadpalen te plaatsen of een laadplein aan te leggen. Daarnaast maakt ook de transportbranche steeds meer gebruik van elektrische bestelbussen en – vrachtwagens. Ook voor die voertuigen zijn laadlocaties nodig.