02. Gemeenten en elektrisch vervoer

Om de CO2-uitstoot terug te dringen, zet Nederland in op emissieloos vervoer. Zero-emissie is vanaf 2030 de norm voor personenauto’s, bestelbussen, OV-bussen en lichte vrachtauto’s. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Mobiliteit, juni 2019. Die ambitie betekent volgenseen prognose dat er in 2030 1,9 miljoen elektrische personenauto’s op de weg zijn.

Een grote omslag voor lokale overheden, omdat de transitie naar elektrisch vervoer op zoveel vlakken invloed heeft: de indeling van de openbare ruimte, de energievraag van huishoudens, de stabiliteit van het elektriciteitsnet, de invulling van parkeerruimte, de logistiek van verkeersstromen. Een van de taken waar gemeenten en regio’s mee te maken krijgen, is de zorg voor een dekkend laadnetwerk. Afspraken hierover staan in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Wat levert de groei van elektrisch vervoer op voor gemeenten?

Verbetering luchtkwaliteit
Elektrische auto’s stoten lokaal geen NOx en fijnstof uit. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in steden en dorpen. En dat is nodig, want nog altijd worden op verschillende plaatsen in Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit overschreden. Door een slechte luchtkwaliteit verergeren volgens het RVIM aandoeningen van hart- en vaatstelsel en aan luchtwegen en longen. Schonere lucht draagt dus direct bij aan de gezondheid van inwoners.

Minder verkeerslawaai
Elektrische auto’s produceren weinig motorgeluid en zijn daardoor bij lage snelheden vrijwel geruisloos. Hierdoor kunnen elektrische auto’s de geluidsoverlast van verkeer in uw gemeente aanzienlijk beperken.

Economische kansen
Nederland is internationaal een van de koplopers in elektrisch vervoer en laadinfra. Dat draagt bij aan een sterkere economische positie. Gemeenten en regio’s kunnen hiervan profiteren, bijvoorbeeld door initiatieven te ontwikkelen die werkgelegenheid opleveren.

Laadinfrastructuur
Om elektrisch vervoer mogelijk te maken moet er een dekkend netwerk van laadinfrastructuur uitgerold worden. Hierbij wordt vaak in eerste instantie gedacht aan laadpunten voor bewoners, maar ook andere doelgroepen zoals toeristen en winkelend publiek worden steeds belangrijker. Met de groei van elektrisch vervoer wordt het voor een gemeente steeds belangrijker om over een netwerk voor al deze gebruikers te beschikken.