05. Klimaatakkoord: Wegwijzer laadinfra EV

Gemeenten staan voor de taak om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de reductie van CO2-uitstoot in Nederland concreet te maken. Mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Het thema is nauw verbonden met de thema’s Gebouwde omgeving en Elektriciteit.
Om gemeenten handvatten te bieden, heeft NKL een wegwijzer opgesteld over het deelthema laadinfra elektrisch vervoer. Een handzaam overzicht van afspraken en maatregelen, om besluiten te kunnen nemen, beleid te maken en acties uit te zetten.

De Wegwijzer bestaat uit drie delen:
• Een infographic over laadinfra als verbindende schakel tussen de thema’s Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Elektriciteit;
• Een infographic over het speelveld van laadinfra, gezien vanuit gemeentelijk perspectief;
• Een tabel met afspraken en maatregelen.

Hoe werkt de tabel?
De tabel benoemt maatregelen die voortkomen uit de thema’s Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. Daarbij wordt per maatregel aangegeven wat er van de gemeente wordt verwacht, wat de deadline is en welk instrument kan worden toegepast. Ook geeft de tabel aan met welke andere maatregelen een maatregel te verbinden is. Dit maakt het makkelijker om de samenhang in het grotere geheel te overzien.

We geven een overzicht van de verschillende maatregelen per thema over onder meer:

  • Visie laadinfra op basis van Nationale Agenda laadinfrastructuur (NAL)
  • Elektrische deelauto’s en deelconcepten
  • Plaatsingsbeleid publieke laadinfra
  • Locatiebeheer laadinfra
  • Verduurzamen logistiek
  • Wijkgericht verduurzamen
  • Transitievisie warmte
  • Hernieuwbare bronnen
  • Regionale energiestrategie (RES)

Speelveld
Er zijn verschillende partijen met soms tegenstrijdige belangen betrokken bij de aanleg van laadinfra voor elektrisch vervoer. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld voor gemeenten inzichtelijk.

De wegwijzer is opgesteld door Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en is afgestemd met de Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Update 2020: Wegens de coronatijd zijn veel deadlines uit de wegwijzer vooruit geschoven. Bekijk voor een actueel overzicht de tijdlijn in de Checklist Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie van de NVDE.

Ga naar:
De complete wegwijzer
Tabel met afspraken en maatregelen Klimaatakkoord
Infographic ‘wie werken samen en waarom’