Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Elektrificatie van vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere zware voertuigen is in ontwikkeling. In Nederland hebben enkele pionierende bedrijven de overstap al (deels) gemaakt, of bereiden zich daarop voor. Voor een succesvolle transitie zijn goede laadvoorzieningen onontbeerlijk.

Om het pad te effenen heeft de NAL-werkgroep Logistiek een Roadmap logistieke laadinfrastructuur opgesteld. De Roadmap brengt prognoses samen over de elektrificatie van lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart en de laadbehoefte die daarbij hoort. Ook maakt de Roadmap inzichtelijk welke stappen per segment nodig zijn om voldoende laadinfrastructuur te realiseren.

Om tot een eerste netwerk van laadpunten voor heavy duty te komen, zijn eerste praktijkervaringen nodig. Hiervoor werkt het NKL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een Living Lab Heavy Duty Laadpleinen. In deze proeftuin worden concrete initiatieven op gestructureerde wijze samengebracht. Doel van het Living Lab is om beschikbare heavy duty laadconcepten te demonstreren en testen in een aantal pilots die representatief zijn voor de diversiteit van de sector, middels de financiering van de onrendabele top. Het Living Lab werkt aan schaalbare oplossingen die bijdragen aan de doelen om de logistieke sector in 2025 en 2030 te verduurzamen. Kennis opdoen en delen is van cruciaal belang voor de opschaling van het laadnetwerk. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de Topsectoren Logistiek en Energie. Binnen het Living Lab delen minimaal zes projecten hun kennis en ervaringen die ze onderweg opdoen. Publieke en private partijen werken zo samen aan de totstandkoming van het basisnetwerk.

Pijlers Living Lab
Het doel van dit programma is om schaalbare oplossingen voor heavy duty laadconcepten in de praktijk te ontwikkelen, te testen en kennis te delen. Er zijn zeven pijlers:

 • Laadconcepten toepassen
  We gaan op gestructureerde wijze een aantal heavy duty laadconcepten demonstreren en testen. De use cases zijn representatief voor de diversiteit van de sector. Financiering van onrendabele top.
 • Focus
  We werken aan schaalbare oplossingen die bijdragen aan de doelen voor 2025 en 2030. Dit zijn bouwstenen voor het basisnetwerk.
 • Innoveren
  We gaan innovaties in techniek, ruimtelijke inpassing, energiesysteem, regelgeving en markt/businessmodellen verder ontwikkelen en demonstreren.
 • Kennisdelen
  We ontwikkelen tools en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector en stakeholders. De kennis wordt breed beschikbaar gemaakt, zodat ook partijen buiten het Living Lab ervan kunnen profiteren.
 • Verbinden
  Deelnemende projecten werken ieder aan hun eigen doel, maar inspireren ook elkaar. De som der delen heeft een meerwaarde voor de gehele proeftuin.
 • Ambities uitdragen
  We laten zien hoeveel kennis en kunde bij Nederlandse partijen aanwezig is en versterken zo onze rol als gidsland.
 • Exportpotentieel benutten
  De kennis die we opdoen, geeft partijen in de laadsector een internationale innovatieve voorsprong. Daardoor ontstaat er exportpotentieel voor bijvoorbeeld Charge Point Operators (CPO’s), systeemaanbieders en logistieke vastgoedontwikkelaars.

Wat gaat het Living Lab concreet opleveren?
Het Living Lab moet leiden tot de realisatie van tenminste zes concrete projecten waar heavy duty laadoplossingen in de praktijk worden toegepast en leerervaringen worden gebundeld en gedeeld. We voorzien een brede set kennisproducten in vijf thema’s:

 • Prognoses & Impact
 • Publieke stimulering van logistiek laden
 • Privaat logistiek laden
 • Netimpact
 • Financiering

Tijdspad
De pilots starten in 2021/2022 en hebben een looptijd van twee tot zeven jaar.

Betrokken partijen en verbanden
Het Living Lab is een samenwerking vanuit de NAL-werkgroep Logistiek tussen de topsectoren Logistiek en Energie en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen (TKI HTSM). In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, ElaadNL, TKI Urban Energy, Dinalog en NKL. Opdrachtgever is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Er is verbinding mogelijk met de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).